Algemene voorwaarden Kooplust


Lees hier de algemene voorwaarden van Kooplust, welke onderdeel zijn van iedere koopovereenkomst die met Kooplust wordt gesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOPLUST

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan tussen opdrachtgever en adviesbureau Kooplust.

1.2 - Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien voor zover dit tevoren uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en adviesbureau Kooplust is overeengekomen.

1.3 - Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover adviesbureau Kooplust de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en prijzen

2.1 - Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van 14 dagen.

2.2 - Adviesbureau Kooplust kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 - De door adviesbureau Kooplust genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 - Prijzen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5 - De honorering die adviesbureau Kooplust zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

2.6 - Adviesbureau Kooplust behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden, indien de kosten van ingeschakelde derden en eventueel ingehuurde producten of locaties stijgen. Indien een prijsverhoging, zoals in de vorige zin bedoeld, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden. 


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 - Adviesbureau Kooplust behoudt zich het recht voor om het verrichten van diensten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel te beperken.

3.2 - Een overeenkomst komt tot stand nadat de door adviesbureau Kooplust opgestelde offerte door de opdrachtgever is ondertekend dan wel via e-mail is bevestigd of nadat een online bestelling is geplaatst.

3.3 - Adviesbureau Kooplust zal de werkzaamheden welke zij op grond van de overeenkomst gehouden is te verrichten, doen verricht en in eigen beheer, of door met adviesbureau Kooplust geaffilieerde ondernemingen en/of derden indien adviesbureau Kooplust zulks wenselijk acht.

Artikel 4 - BETALING

4.1 - Adviesbureau Kooplust is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidsstelling te verlangen.

4.2 - Betaling van een factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


4.3 - De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan adviesbureau Kooplust verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 - Adviesbureau Kooplust is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

4.5 - Na deugdelijk in gebreke stelling is adviesbureau Kooplust gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4.6 - De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 115.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 - Adviesbureau Kooplust heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Voorbeelden van een dergelijke omstandigheid kunnen zijn plotselinge ziekte, arbeidsongeschiktheid, stagnaties in het openbaar vervoer, stagnaties van levering van derden van wie adviesbureau Kooplust afhankelijk is.

5.2 - Indien adviesbureau Kooplust ten gevolge van overmacht tijdelijk niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal adviesbureau Kooplust de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

5.3 - Adviesbureau Kooplust zal een omstandigheid van ziekte of arbeidsongeschiktheid naar vermogen voor passende vervanging zorgen. Indien adviesbureau Kooplust niet in staat blijkt passende vervanging te vinden, wordt adviesbureau Kooplust ontslagen van de verplichting tot het nakomen van de overeengekomen leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten, schade of interessen kan doen gelden.

5.4 - Indien de nakoming langer duurt dan 2 maanden of blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Adviesbureau Kooplust behoudt het recht op vergoeding voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

5.5 - Adviesbureau Kooplust is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht. Geen van beide partijen heeft recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 6 – Auteursrecht en eigendom

6.1 - Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

6.2 - Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright met betrekking tot de van adviesbureau Kooplust afkomstige of door adviesbureau Kooplust gebruikte ideeën, werkwijze, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van adviesbureau Kooplust, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan adviesbureau Kooplust voorbehouden.

6.3 - Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van adviesbureau Kooplust te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van adviesbureau Kooplust. Adviesbureau Kooplust kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding inbegrepen.

6.4 - Het maken van opnamen tijdens het uitvoeren van een opdracht in beeld en/of geluid is uitdrukkelijk verboden.

6.5 - Adviesbureau Kooplust heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – het recht om tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (nieuw) cursusmateriaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

6.6 - Adviesbureau Kooplust heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

Artikel 7 - VERTROUWELIJKHEID

7.1 - Adviesbureau Kooplust is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Adviesbureau Kooplust zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever.

7.2 - Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van adviesbureau Kooplust aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van adviesbureau Kooplust, zijn werkwijze en dergelijke dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 8 – Ontbinding

8.1 - Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of ingeval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever heeft adviesbureau Kooplust het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Reclames en klachten

9.1 - Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 30 dagen na uitvoering van de opdracht, en dienen gericht te worden aan adviesbureau Kooplust. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat adviesbureau Kooplust in staat is adequaat te reageren.

9.2 - Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij adviesbureau Kooplust opdracht gegeven heeft.

9.3 - Indien een klacht gegrond is, zal adviesbureau Kooplust de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.4 - Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal adviesbureau Kooplust slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 - Adviesbureau Kooplust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat adviesbureau Kooplust is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

10.2 De aansprakelijkheid adviesbureau Kooplust is in ieder geval steeds beperkt tot een maximum van het bedrag van de door adviesbureau Kooplust te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.

10.3 Adviesbureau Kooplust is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van adviesbureau Kooplust aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan adviesbureau Kooplust toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.5 Adviesbureau Kooplust is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 – Aanvullende voorwaarden workshops in opdracht

11.1 - Onder workshops in opdracht worden workshops, lezingen en trainingen verstaan die Kooplust uitvoert exclusief in opdracht van opdrachtgever. De opdrachtgever bepaalt voor wie de workshop, lezing of training toegankelijk is en is verantwoordelijk voor het deelnemersbeleid.

11.2 - De opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.3. en 11.4., het recht een opdracht te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

11.3 - Tussentijdse annulering van een meerdaagse training is niet mogelijk. Wel is het opdrachtgever toegestaan voor of tijdens de training cursisten te vervangen.

11.4 - Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opdracht wordt aan opdrachtgever 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de opdracht, is opdrachtgever het gehele offertebedrag verschuldigd.

11.5 - Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantal aanmeldingen of ziekte van de trainer, daartoe aanleiding geven, is adviesbureau Kooplust gerechtigd de uitvoering van de opdracht te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen dan wel de opdracht te annuleren.

11.6 - Adviesbureau Kooplust is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

11.7 - De opdrachtgever zorgt er voor dat adviesbureau Kooplust tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door adviesbureau Kooplust in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Ook geeft de opdrachtgever adviesbureau Kooplust op eerste verzoek alle inlichtingen die adviesbureau Kooplust voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.

11.8 - Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan adviesbureau Kooplust zijn verstrekt, heeft adviesbureau Kooplust het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Als na een maand de ontbrekende gegevens nog niet zijn verstrekt, heeft adviesbureau Kooplust het recht de overeenkomst te ontbinden en de geleden schade, waaronder winstderving, vergoed te krijgen.

11.9 - Indien uitvoering plaatsvindt in een accommodatie, is opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van accommodatie en faciliteiten, waaronder de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.10 - Indien de omstandigheden, als omschreven in het vorige lid, meebrengen dat de opdracht naar oordeel van adviesbureau Kooplust niet kan worden gegeven, behoudt adviesbureau Kooplust zich het recht voor, na overleg met de opdrachtgever, de training te staken, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van opdrachtgever.

11.11 - De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

Artikel 12 – Aanvullende voorwaarden workshops Kooplust

12.1 - Onder workshops Kooplust worden trainingen, workshops en lezingen verstaan die Kooplust uit eigen naam organiseert en waarvoor deelnemers zich op individuele basis rechtstreeks bij Kooplust inschrijven.

12.2 - Deelnemers hebben, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.3. en 12.4., het recht deelname te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

12.3 - Bij annulering van deelname tot zes weken voor aanvang van de workshop krijgt een deelnemer het volledige inschrijfgeld retour.

12.4 - Annulering van deelname met een volledige danwel gedeeltelijke vergoeding van het inschrijfgeld is minder dan zes weken voor aanvang van de workshop niet mogelijk. Het is in dat geval wel mogelijk een vervangende deelnemer te sturen naar de workshop. Kooplust dient hiervan uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de workshop schriftelijk van op de hoogte gesteld worden.

12.5 - Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantal aanmeldingen of ziekte van de trainer, daartoe aanleiding geven, is adviesbureau Kooplust gerechtigd de uitvoering van de workshop te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen of de locatie te wijzigen dan wel de workshop te annuleren.

Artikel 13 – Aanvullende voorwaarden individuele adviesdiensten

13.1 - Onder individuele adviesdiensten worden adviesdiensten verstaan, waarbij opdrachtgever in een één-op-één setting individueel advies ontvangt. Deze diensten kunnen zowel offline als online (via bijvoorbeeld Skype) plaatsvinden, of onderdeel zijn van een pakket waarin de opdrachtgever zowel deelneemt aan een online programma als individueel advies ontvangt.

13.2 - De opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.3 en 13.4, het recht een opdracht te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

13.3 - Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opdracht wordt aan opdrachtgever niets van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen twee weken en 1 week voor aanvang van de opdracht, wordt aan opdrachtgever 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan een week voor aanvang van de opdracht, wordt aan opdrachtgever 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.

13.4 - Het annuleren van een individuele adviesdienst met teruggaaf van (een deel van) het factuur- of offertebedrag is niet mogelijk wanneer deze dienst onderdeel is van een pakket wat opdrachtgever afneemt.

13.5 - Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de trainer, daartoe aanleiding geven, is adviesbureau Kooplust gerechtigd de uitvoering van de opdracht te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen dan wel de opdracht te annuleren.

13.6 - Adviesbureau Kooplust is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

13.7 - De opdrachtgever zorgt er voor dat adviesbureau Kooplust tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door adviesbureau Kooplust in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens.

13.8 - Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan adviesbureau Kooplust zijn verstrekt, heeft adviesbureau Kooplust het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

13.9 - Tijdens een samenwerking geeft Kooplust aan wanneer overeengekomen individuele adviesdiensten plaats kunnen vinden. Indien opdrachtgever de uitvoering van een dienst uit wil stellen, is het aan opdrachtgever om contact op te nemen betreft het inplannen van een adviesdienst op een later moment. Individuele adviesdiensten welke 1 jaar na de datum waarop de offerte is getekend, of 1 jaar na de datum waarop de dienst of het pakket besteld is niet door opdrachtgever ingepland zijn, komen te vervallen. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een vergoeding ter compensatie van de vervallen adviesdienst.

Artikel 14 – Aanvullende voorwaarden Kooplust Retail Academy

14.1 - De Retail Academy is een online programma van adviesbureau Kooplust waarvoor deelnemers zich op individuele en persoonlijke naam inschrijven.
De deelnemer heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.3 en 14.4, het recht om deelname aan de Retail Academy te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

14.2 - Annulering van deelname aan de Retail Academy is mogelijk tot 14 dagen na de datum waarop deelnemer de bestelling voor de Retail Academy plaatste.

14.4 - Annulering is alleen mogelijk onder de voorwaarden dat de deelnemer feedback geeft over de Retail Academy en de reden van uitschrijving, het digitaal doorsturen van een (volledig) ingevulde Module-checklijst en het Module-actieplan van een Module naar keuze, minimaal twee foto's die aantonen hoe de deelnemer aan de slag is gegaan met de benoemde punten in het actieplan.

14.5 - Annulering is niet mogelijk wanneer drie of meer Modules van het programma volledig zijn bekeken, het verzoek tot annulering niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 14.2 en/of artikel 14.3, en/of wanneer een deelnemer reeds eerder deel heeft genomen aan de Retail Academy en destijds al gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot annuleren.
14.6 - Het stopzetten van termijnbetalingen na de in artikel 14.3 genoemde annuleringstermijn is niet mogelijk. Bij het plaatsen van een bestelling in termijnbetalingen gaat deelnemer een betalingsverplichting aan voor alle genoemde termijnbetalingen van de Retail Academy.

14.7 - Adviesbureau Kooplust is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de deelnemer haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

14.8 - De deelnemer ontvangt levenslange toegang tot de Retail Academy. Adviesbureau Kooplust is daarbij gerechtigd de inhoud van het programma, danwel de vorm waarin het programma wordt aangeboden te wijzigen. Dat betekent onder andere dat Kooplust lessen uit het programma kan verwijderen of toe kan voegen, of ervoor kan kiezen het online lesplatform te sluiten en in plaats daarvan de deelnemer de lessen op een digitale gegevensdrager toe te sturen.

Artikel 15 – Aanvullende voorwaarden Kooplust Service Academy

15.1 - De Service Academy is een online programma van adviesbureau Kooplust waarvoor deelnemers zich op persoonlijke naam inschrijven.

15.2 - De deelnemer heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.3 en 15.4, het recht om deelname aan de Service Academy stop te zetten. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

15.3 - Wanneer de deelnemer tijdens het bestelproces voor een maandabonnement heeft gekozen, is het mogelijk het abonnement op de Service Academy maandelijks op te zeggen. Daarbij wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Zegt een deelnemer dus op 15 februari op, dan eindigt het abonnement van rechtswege op 31 maart van datzelfde kalenderjaar.

15.4 - Wanneer de deelnemer tijdens het bestelproces voor een jaarabonnement heeft gekozen, is het mogelijk het abonnement op de Service Academy jaarlijks op te zeggen. Daarbij wordt een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand gehanteerd. Plaatst de deelnemer een bestelling voor het jaarabonnement van de Service Academy op 15 januari 2020, dan kan de deelnemer deelname voor 2021 opzeggen tot en met 15 december 2020.

15.5 - Adviesbureau Kooplust is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de deelnemer haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 16 – Inschrijving online programma’s

16.1 - Inschrijven voor online producten of diensten van adviesbureau Kooplust gebeurt via de website www.kooplust.com of www.kooplustserviceacademy.com.

16.2 - De aankoopprijs voor online producten of diensten wordt vermeld op de website en is altijd exclusief BTW.

16.3 - Het digitale inschrijfformulier dient naar waarheid ingevuld te worden. Blijkt dat niet het geval, dan kan adviesbureau Kooplust de inschrijving ongedaan maken of de toegang ontzeggen tot het volgen van de producten.

16.4 - De inschrijving voor online producten of diensten is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden binnen een organisatie of daarbuiten.

16.5 - Door zich in te schrijven voor online producten of diensten van adviesbureau Kooplust verklaart deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

16.6 - Zodra adviesbureau Kooplust de inschrijving en betaling voor een online product of dienst heeft ontvangen, is de deelname definitief en kan deze niet meer annuleren worden, tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen.

16.7 - Adviesbureau Kooplust behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of aanmelding voor online producten of diensten te weigeren zonder opgave van redenen.

16.8 - Adviesbureau Kooplust is gerechtigd om online producten of diensten uit het aanbod te verwijderen alsmede om de inhoud van de programma’s te wijzigen.

Artikel 17 – Gebruik van online programma’s

17.1 - Adviesbureau Kooplust draagt zorg voor de beschikbaarheid online producten, diensten en leermiddelen, overeenkomstig het overeengekomen service level waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Adviesbureau Kooplust aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

17.2 - Adviesbureau Kooplust is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

17.3 - Adviesbureau Kooplust is in onderstaande gevallen gerechtigd de toegang van deelnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen, zonder dat de deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan adviesbureau Kooplust alle schade ten gevolge van de overtreding door adviesbureau Kooplust of door derden geleden te vergoeden;

  • Indien deelnemer zich het gestelde in de artikelen overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat; 

  • Indien (een onderdeel) van de site van deelnemer oorzaak is of dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van adviesbureau Kooplust;
  • Indien blijkt dat deelnemer valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven; 

  • Indien blijkt dat deelnemer de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan; 

  • Indien deelnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. 


17.4 - Het is deelnemer niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.

17.5 - Adviesbureau Kooplust is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

17.6 - Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft deelnemer nimmer het recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

Artikel 18 – Aanvullende aansprakelijkheid online programma’s

18.1 - Adviesbureau Kooplust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Deelnemer dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

18.2 - Adviesbureau Kooplust verplicht zich de door de deelnemer beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

18.3 - Adviesbureau Kooplust gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam, adres en emailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.

Artikel 19 – Aanvullend auteursrecht en eigendom online programma’s

19.1 - Het is de deelnemer niet toegestaan (het materiaal van) online producten en diensten te delen met derden, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

19.2 - Indien deelnemer zich niet aan de bepalingen houdt zoals omschreven in artikel 19.1 wordt de opdrachtgever de toegang tot het online programma of product ontzegd zonder mogelijkheid tot restitutie.

19.3 - Indien deelnemer zich niet aan de bepalingen houdt zoals omschreven in artikel 19.1, onderneemt adviesbureau Kooplust gerechtelijke stappen tegen deelnemer.


© 2024, Kooplust  I  Algemene voorwaarden   I  Privacybeleid  I  Contact

Don`t copy text!